Naša práca slúži na úžitok
obyvateľom miest a obcí na Slovensku


Prevádzkovanie verejného vodovodu

Práva a povinnosti odberateľov

Odberateľom vody (ďalej len „odberateľ") je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu a ktorá odoberá vodu z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi.

1/ Odberateľ má právo na:

a/ poskytovanie služieb v súlade s uzatvorenou zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b/ poskytovanie informácií vzťahujúcich sa na zmluvné podmienky,
c/ informácie o cenách za poskytované služby,
d/ určenie spôsobu platieb za dodávku vody z verejného vodovodu,
e/ zmenu uzatvorenej zmluvy v rozsahu poskytovaných služieb,
f/ ukončenie zmluvy na dodávku vody z verejného vodovodu,
g/ odpočet meradla podľa harmonogramu dodávateľa,
h/ osadenie meradla, ktoré je vo vlastníctve dodávateľa na meranie množstva vody dodanej, pokiaľ to technické podmienky umožňujú,
i/ preskúšanie meradla, ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov na meradle alebo zistí poruchu na meradle vo vlastníctve dodávateľa,
j/ predloženie reklamácie, podnetu,
k/ zaslanie upozornenia na neuhradené platby za poskytované služby v súlade so zmluvnými podmienkami,
l/ oznámenie upovedomení o prerušení poskytovania služieb,
m/ informácie zverejňované verejne prístupným spôsobom dodávateľom,
n/ práv priznaných odberateľovi ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky,
o/ nahliadnutie do výsledkov protokolu o skúške vzorky vody v zmysle harmonogramu odberu vzoriek

2/ Odberateľ je povinný:

a/ dodržiavať podmienky ustanovené v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu a podmienky dohodnuté v zmluve uzatvorenej s vlastníkom verejného vodovodu,
b/ v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby na nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny alebo vykonania kontrolného merania množstva a kvality pitnej vody, ako aj zistenia technického stavu vodovodnej prípojky a poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť,
c/ oznamovať prevádzkovateľovi návrhy zmien v ním vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmeny v zásobovaní vodou,
d/ oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na vodovodnej prípojke vrátane poruchy na meradle,
e/ dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, k jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na meradle,
f/ neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle, najmä neodkladne vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je meradlo umiestnené,
g/ oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odberom vody z verejného vodovodu,
h/ náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla uhradiť, ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla odberateľom alebo zásahom od odberateľa, ktorý spôsobil poškodenie meradla,
i/ písomne najmenej 14 dní vopred oznámiť dodávateľovi ukončenie odberu vody a následne aj stav vodomera ku dňu ukončeniu odberu a súčasne umožniť jeho zamestnancom vykonať konečný odpočet stavu vodomera, vrátane jeho demontáže, ak nie je súčasne riadne prihlásený nový odberateľ. Na základe zistených skutočností vykoná dodávateľ konečné vyúčtovanie spotreby. Ak neoznámi odberateľ ukončenie odberu alebo ak neumožní vykonanie konečného odpočtu, je povinný zaplatiť vodné až do uzavretia zmluvy s novým odberateľom alebo do zastavenia dodávky vody,
j/ nesmie pripojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom,
k/ oznámiť prevádzkovateľovi zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod.

Protokoly o skúškach

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Dokumenty

rozhodnutie urso2013  rozhodnutie urso2014  rozhodnutie urso2014 strana 2

rozhodnutie ÚRSO strana 1  rozhodnutie ÚRSO strana 2

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 27.02.2017, číslo: 0188/2017/V
Týmto rozhodnutím je určená maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v Obci Drietoma na 0,8702 EUR/ m3, bez DPH na obdobie od 1.januára 2017 do 31.decembra 2021, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia v zmysle ustanovenia §14 ods.12 Zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach. Dôvod zmeny ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom v Obci Drietoma nájdete na str. 2 odstavec 4 rozhodnutia.

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 27.02.2017, číslo: 0188/2017/V strana 1  Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 27.02.2017, číslo: 0188/2017/V strana 2  Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 27.02.2017, číslo: 0188/2017/V strana 3